Username:
Password:
   
   
แนวทางการใช้ห้องประชุม
  1. กำหนดเปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนเวลาประชุม 30 นาที และเปิดที่อุณหภูมิ 26 องศา ตามมติ ครม. วันที่ 27 พฤษภาคม 2551
  2. เมื่อมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงการประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องประชุมทราบโดยด่วน เพื่อปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  3. กรณีที่มีการจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ให้ผู้จัดการประชุม เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่สำหรับบริการผู้เข้าประชุมเอง หากต้องการภาชนะ เจ้าหน้าที่ห้องประชุมจะให้การสนับสนุน
  4. เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำรายการ ควรทำการจองบน INTERNET EXPLORER เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
e-mail : arda@arda.or.th | tel : 0-2579-7435 | fax. : 0-2579-7235